Информация об инновационной деятельности учреждения

Воспитательница Чулдум Магаранза Маадыр-ооловна детского сада «Малышок» г. Чадана 04.03.2014г. проводила кожуунный семинар воспитателей по теме «Школа назыны четпээн уругларга тоодун утказын чугааладып ооредиир аргалары».
Школа назыны четпээн уругларга тоодун утказын чугааладып ооредиир аргалары:
1. Чуруктун дузазы – биле тоолдун утказын чугаалаары.
2. Магниттиг самбырага азы фланелеграфка тоолда болуушкуннарнын аайы – биле чуруктарны дес-дараалаштыр салбышаан, утказын чугаалаары.
3. Чурук – схема дузазы – биле тоолдун утказын чугаалаары.
4. Мультфильмнин дузазы – биле уругларга тоолдун утказын ооредири.
5. Ооренген тоолдарны мультфильмнер дузазы –биле быжыглаары.